Forside


Mødested: Leragergård
Vældegårdsvej 30
www.glostrupfotoklub.dk
Stiftet 13. januar 1953
Medlem af Region Nord og Glostrup Foreningsunion
Formand: Jens K.L. Jørgensen, EFIAP
Sofielundsvej 66
2600 Glostrup
20 89 06 41  - 
E-mail: jens@sorte.dk

Generalforsamlingen 2019-01-19

1. Valg af dirigent
Kell blev valgt.

2. Formandens beretning
(Se denne nedenfor)

3. Regnskab
Holger havde ikke et regnskab med til uddeling. Han viste det blot frem og lovede at sende det til medlemmerne samme aften. Regnskabet var ikke revideret, idet Finn Leo ønske at fratræde som revisor. Det blev besluttet, at regnskabet ikke skulle præsenteres på hjemmesiden.
Mht. arrangementer, så ville han gerne på forhånd aftale en deltagerpris og så lade klubben dække et eventuelt underskud og indkassere et eventuelt overskud. Så undgik vi en masse efterreguleringer.
Der var også sat penge af til en trådløs router og et løbende abonnement, men forhåbentlig vil kommunen bidrage til dette (Jens laver en ansøgning). Nettet tænkes brugt til tilmeldinger til Region Nords konkurrencer, sende billeder til printeren, vise billeder fra nettet, opdatering af PC’en.
Jens talte om opdatering af oplysningerne af klubbens oplysninger hos banken (tegningsregler) og i selskabsstyrelsen (ansvarshavende for CVR-nr.). Jens ville sørge for disse to ting inden for de nærmeste to uger.

4. Forslag
Der var ingen forslag. Jens talte om at diskutere ideer til forårssæsonen, men det blev henvist til Eventuelt. Han nåede at nævne et kommende besøg på Amager Forbrænding (Villy), Stafetten mv. fremover, fastlæggelse af priser på udprintning, eventuel udprintning hos os af A3-billeder til Foreningen Nordens udstilling, kan vi bruge Sund og Bælt?, fastlæggelse af program på et bestyrelsesmøde

5. Budget
Holger fremviste et budget under forudsætning af uændret kontingent. Også det ville blive fremsendt til medlemmerne samme aften.
Han havde forsigtigvis sat tallet for kontingent 1.500 lavere pga. Kims udmeldelse og to medlemmer, som vi ikke har set længe.

6. Kontingent
Der var enighed om at fortsætte med et årligt kontingent på 500 kr.

7. Valg
Stig, Bjørn og Villy var på valg til bestyrelsen.
Stig og Villy blev genvalgt. Bjørn ønskede at fratræde og pegede i stedet på Kell, der har været meget engageret. Det samme gjorde Holger. Da Kell var villig til at indgå i bestyrelsen, blev han valgt.
Finn Leo, der som revisorsuppleant var blevet revisor efter Kims udmeldelse, ønskede at fratræde. Bjørn tilbød at overtage og blev valgt.
Hans blev genvalgt som revisorsuppleant.
Bjørn fortsætter som webmaster.
Medlemmerne af de stående udvalg blev genvalgt.

8. Eventuelt
·        Ole spurgte til planerne med Stafetten og Dagens fotograf, som havde fungeret efter hans mening. Kell redegjorde for sine tanker om en ny form, hvor f.eks. 3 medlemmer hver skulle stille med tre nye billeder vedrørende et bestemt emne. Han havde tænkt sig at lave en tavle med medlemmernes navne og søjler til emner, f.eks. komposition, arkitektur, makro, ...
·        Ole fortalte om foto-maraton, arrangeret af en klub, han tidligere havde været medlem af. Man fik fem emner og skulle tage billederne i løbet af en dag. Bjørn støttede tanken. Jens ville lave noget sådant i konkurrence med en anden klub og så få fat i en dommer
·        Villy fortalte om besøget på Amager, at de endnu ikke havde fået arrangeret rundvisninger, men forventede at gøre det. Kan vi komme op på toppen?
·        Villy og Holger diskuterede priser på blæk på printeren, begge havde gode erfaringer med kopi-blæk
·        Kims udmeldelse blev diskuteret, bl.a. hans ønsker om højere niveau i præsentationerne og mere teknik. Bjørn støttede dette. Også Kims kritik af klubbens formål, der syntes at være konkurrence-deltagelse. Men er det klubbens formål? At kunne printe billeder ud? At lave gode digitale billeder? At få ideer fra hinanden?
·        Holger vil ikke lægge sig fast på priser på udprintning fra starten. Han foreslog at lade klubben dække udprintning i første omgang og hold øje med forbruget af blæk og papir i et forsøg på at fastsætte en pris, så det i hvert fald løber rundt. Også mislykkede prints skal tælles med.

Bjørn
referentFormandens beretning om 2018


Villy årets fotograf sidste år.
Børneattest OK!
Jeg synes ikke det er sjovt at gå på pension. Og det sidste år på arbejdet, hvor man bliver spurgt, hvorfor man stadig er der, har været dybt deprimerende.
Men klubben. Vi fik, på Kells foranledning, nedsat et par udvalg sidste år. Men ikke rigtig fået fulgt op. Der er gode ideer, der ikke er kommet på programmet. En aftale uden dato holder ikke!
Jeg er meget ked af, at Per og Kim har meldt sig ud, og nogle ikke kommer. Og ja, det er fordi vi ikke har nok at byde på. Jeg hører jo, at en har kigget på vores hjemmeside og valgt en anden klub. Og det er ikke Bjørns skyld.
Som I ved, er jeg involveret i andre foreninger i Glostrup og jeg tilbød en tur til Stevnsfortet med frokost ved Klinten. Til billig pris. I samme info var der også et par foredrag. OK!
Jeg får 3-5 invitationer til fotokonkurrencer pr dag. Jeg videresender de danske og nordiske. Jeg har ikke taget det op som punkt på en aften, fordi der ikke er ret mange der er interesseret i at sende billeder til hele verden. Sådan har jeg opfattet det. Lige undtagen Dorff, som ikke kommer.
Til gengæld – for nu at komme i gang med det positive – har vi deltaget en del i Region Nord. Altså indsendt. Ole, Villy, Holger og jeg. Og en gang var Villy og Hans med til bedømmelse i Køge. Jeg er jo tvunget til at komme hver gang. Dommeren var en kunstekspert Jette Gustavsen. Og som I ved, når det er en kunstner og ikke en-fotograf, så får jeg præmie. 9-plads.
Samarbejdet med andre fotoklubber har altid været konkurrencer. Det er her man kan se hvad andre laver. Og, når jeg gerne vil blive bedre som fotograf, så er det da for at vinde nogle konkurrencer. Jeg bruger også til foredrag og artikler.
Og blive bedre, det er at bruge tid. Som fotoelev på Politikens skulle eleven hver dag bruge 10 minutter til at fortælle sin partner, om et af dagens billede. Nok derfor de fleste fotografer er single. Dette for at sige, at jeg i mine noter kan se, at vi flere gage har haft en god snak om en stafet eller en fotografs værker. Altså stafetten og dagens fotograf, virker rigtig en gang imellem. (skal det fornyes eller blive noget nyt, det tager vi op senere)
Vores ene tur til Fuglsang var en succes og også bedømmelsen. Og Holgers billede er blevet godt modtaget på Falster. De 2 søstre kan stadig tale om de mærkelige billeder vi lavede. Ebba havde forberedt med notater for hvert billede. Det var jo så den eneste konkurrence.
(Enkelte havde en fin tur til Frederiksberg Have, men ikke nok til en konkurrence.)
I så hvad en anden fotoklub kunne byde på ved en intern konkurrence. En fotoklub, som ikke henter ret mange præmier i RNFoto. Jeg får en ny stak om te par uger, fra en bedre fotoklub (dømt ud fra hvad de vinder)

Vi har også brugt tid på hvordan man får et godt billede. Holger har haft fat i mange emner og vores nye printer er der brugt så megen tid på, at der ikke er undskyldninger for ikke at leve flotte prints.
Vores printer; det er min skyld, at vi ikke har fået tilskud fra Foreningsunionens materialefond. En ting er, at ansøgningen kom for sent, men jeg har her i efteråret fundet ud af, at jeg ikke har kunnet maile til og fra formanden. Spam – eller bare en dumhed. Det er rettet og han opfordrer til at vi søger i det nye år.
Vi har jo altid haft gode kontakter og igen i år har Villy fotograferet Musikoret.

Tak for indsatsen
Bjørn med hjemmesiden – vi andre kunne være flinkere til at sende
Holger for at passe pengekassen
Og alle andre for at ville være med

Fremtiden:
Hverdag i uge 19, Amager, værket og lidt andet. Villy med detaljer.
Andet end stafetten og dagens fotograf? Kell.

MS&B.

Jens

Generalforsamlingen 2018-02-01


1. Valg af dirigent

Holger blev valgt. Han konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt, men den burde ifølge vedtægterne have været i januar.

2. Formandens beretning
(Se denne nedenfor)

3. Regnskab
Holger fremlagde sit første regnskab: Det viste et overskud på 4.000 kr.
Det er meningen at indkøbe en A3-printer, så der er brug for pengene. Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag
Kell havde indsendt 4 forslag (se nedenfor). Der var bred enighed om, at de skulle føres ud i livet.
Holger mente, at to medlemmer pr. udvalg måtte være nok, men fik ikke medhold
 • - til Konkurrence-udvalget valgtes Jens, Villy og Kell
 • - til Fototur-udvalget valgtes Jens, Villy og Kell
 • - til Lokale-udvalget valgtes Stig, Dan og Jens.
 • - til Struktur-udvalget valgtes Jens, Villy, Holger og Kell

5. Budget
Holger fremlagde et budget under forudsætning af uændret kontingent.

6. Kontingent
Der var enighed om at fortsætte med et årligt kontingent på 500 kr.

7. Valg
Jens og Holger var på valg til bestyrelsen. Begge blev genvalgt.
En plads som bestyrelses-suppleant var vakant. Kell blev valgt.
Finn Leo ønskede at fratræde som revisor. I stedet valgtes Kim.
Finn Leo overtog i stedet posten som revisorsuppleant i stedet for Hans.

8. Eventuelt
 • Bjørn syntes, at pointgivningen vedr. stilhed var forkert, når kun nr. 1-3 blev placeret. De resterende burde da dele de point, som ellers ville være blevet uddelt til nr. 4-20. Ellers får de tre præmierede alt for stor fordel i års-konkurrencen
 • Kim ønskede, at der ikke kun skulle satses på konkurrencer, han ønskede mere teknik, f.eks. Lightroom, Photoshop. Bjørn støttede ham
 • Dan ønskede at få programmet på papir, Jens lovede at sørge for dette
 • Jens blev valgt som kontaktperson til Region Nord
 • den årlige udstilling i Rødovre bibliotek var tidligere klubvis, men er nu enkeltvis
 • Jens havde på fotoklubbens tilbudt Ældrerådet at tage nye billeder af rådets medlemmer. De eksisterende var for dårlige, syntes han. Men tilbuddet blev ikke modtaget
 • desuden diskuteredes Kulturnatten, Holgers foredrag, Finns fotokursus, Blitz


Bjørn
referent 

4 forslag til generalforsamlingen februar 2018 fra Kell


1. Der stilles forslag om nedsættelse af udvalg, jvf. Glostrup Fotoklubs vedtægter, herunder § 2. samt program for konkurrenceregler.

Udvalgets navn er Fotokonkurrence-udvalg.
- Det omhandler antal konkurrencer - bedømmelser - temaer - medie-type.
Konkurrenceudvalget består af 3 personer, der vælges blandt fotoklubbens medlemmer.
Medlemmerne til Konkurrence-udvalget vælges på den årlige generalforsamling ved simpelt flertal.

2.
Der stilles forslag om nedsættelse af udvalg, jvf. Glostrup Fotoklubs vedtægter, herunder § 2.
Udvalgets navn er Lokaleudvalg.
Det omhandler indretning af de eksisterende lokaler Leragergård, Vældegårdsvej 30.
 - Indretning af samlingsrum - printerrum - øl og vand rum, herunder lys og møbler.
Lokaleudvalget består af 3 personer, der vælges blandt fotoklubbens medlemmer.
Medlemmerne til Lokaleudvalget vælges på den årlige generalforsamling ved simpelt flertal.

3.
Der stilles forslag om nedsættelse af udvalg, jvf. Glostrup Fotoklubs vedtægter, herunder § 2.
Udvalgets navn er Fototur-udvalg.
Det omhandler tur-forslag - sted - indhold - transport - pris.
Fototur-udvalget består af 3 personer, der vælges blandt fotoklubbens medlemmer.
Medlemmerne til Fototur-udvalget vælges på den årlige generalforsamling ved simpelt flertal.

4-
Der stilles forslag til ny struktur på mødeaftnerne.
Vi mødes kl. 19.
    - Faste emner
            - Velkommen
            - Siden sidst fra formanden og gensidigt orientering
            - Stafetten
            - Dagens billede
            - Pause
            - Gensidig udveksling af fototricks 
            - ideer og nyt fra fotomarkedet, herunder printer - kamera - software - diverse 

Formandens beretning om 2017
Året 2017 i Glostrup Fotoklub. 64-ende sæson.
Finn Leo årets fotograf 2017. (gl glas)

Særlig velkommen til Kell, Ole fra SAF, Kim, Dorff og Orla.

Årets fotograf. Konkurrencerne fortæller meget godt hvordan året er gået. Der var 39 billeder indleveret til ”stilhed”, hvor vi 16/3 havde Ask Rif Torbesen som dommer. Han nummererede 1, 2 og 3. Det der med at uddele point er måske ikke så vigtigt, der skal bare kigges og snakkes. Fra Landskrona var der 21 farve og 19 monochrome og Mads Henriksen fra Køge, som jo i Region Nord har fat i rigtig mange billeder. Han kunne ikke placere mere end 11 i rækkefølge i sort/hvid. Eller det er måske en måde at sige på, at billederne ikke er gode nok. I hvert fald ikke med ham som dommer. Der var lagt op til også at have en konkurrence fra turen 15/10 til Ejbybunkeren, men det blev lidt af en fuser. Til gengæld var turen til Landskrona jo en succes, selv Palle var med. Vi har haft nogle meget fine ture og der kommer stadig gode forslag. Men det er noget af en opgave at blive enige om en dato

Deltagelse i Region Nords konkurrencer, her har kun Bjørn og jeg deltaget en gang. Vi har aflevering til Papir 2 i aften. (bedømmelse i Roskilde 13/3). Sidst blev vi enige om at klubben betaler for deltagelse, det er kr. 15,- pr billede og kr. 20,- pr serie. Vi skal bruge formuen til noget. Jeg/vi lægger op til at deltage i serier. Næste gang 15/2 kigger vi på serier, tag nogle billeder og ideer med. Og 1/3 skal de afleveres. Vi har jo mulighed for at printe og montere. Vi kunne også bruge en aften til Mellem sund og bælt.
Region Nord; her var vi med på Rødovre bibliotek. Der blev lavet mere om end jeg var glad for. Jeg er kontaktperson til Region Nord og har været kasserer i rigtig mange år. Der har været nogen udskiftning i bestyrelsen og usikkerhed lige nu, men jeg fortsætter nok lidt endnu.
Jeg har sendt noget om ”mellem sund og bælt”, en konkurrence som har megen historie, og hvor vi har været med før. Der er lige kommet noget om Malmø, hvor vi også har været med før. (1982). Vender tilbage.
I gamle dage kunne vi have en stak billeder liggende i mørkekammeret og billedsekretæren kunne tage for at klubben kunne deltage i konkurrencer. I dag skal man uploade personligt. Men det er jo et valg om vi skal deltage for os selv eller bruge tid i klubben. Jeg synes at vi generelt får noget ud af at kigge på hinandens billeder. Kan vi så gå hjem og lave dem lidt bedre, jamen jeg mener at vore billeder skal bruges. I gamle dage hed det ”lysbilledforedrag”. (ingen opdagede at jeg var i kirken med billedforedrag) Men vi får hele tiden tilbud om at deltage i konkurrencer og jeg synes at vi skal prioritere. Fotografi er jo ikke bare navlepilleri i mørkekammeret eller foran computeren, men også at komme ud med dem. Fortælle en god historie.

Det er længe siden, der er en der har klippet et billede ud af en avis for at vise det til os andre. Jamen hvorfor ikke? Selv i selfie-tid og face-book, så møder vi en gang imellem et billede der gør indtryk. Lad os dele.
Vi har stafetten, de fleste gange bliver det en god snak. Dagens fotograf? Jo. Vi sidder ikke i biografopstilling med foldede hænder, men en gang imellem skal hver enkel på katederet. Fortælle oplevelser og/eller problemer med de her billeder.
Finn Leo var på kunstfotokursus, her var også noget at fortælle os andre om.
Holger har haft noget på programmet et par gange, vi fik en ny måne og vi har fået ladet blitzen op.

Det kniber tit med at holde fast på det, vi har sat på programmet. Men der bliver snakket rigtig meget. Når vi laver en aftale skal vi også aftale hvem, der tager ansvar. Og det er ikke nødvendigvis mig. Jeg fortalte om julegaven i firmaet. Også lidt for meget privat. Jeg tror jeg ved hvad stress er.
Vi har før været en aktiv af livet i Glostrup. Det skal vi stadig være; Villy fotograferede Musikoret og der var e aftale om ældrerådet, jeg ved ikke hvordan det er gået.

For et par år siden ved et bestyrelsesmøde, kunne man ikke tage stilling til hvad vi skulle ”vi skal spørge de andre”. Derfor holder vi et par gange om året planlægningsmøder. Og vi er jo ikke så mange! Når jeg sender en kalender og ”der skal noget på”, så var det jo meningen at ideerne skulle vælte over hinanden. Eksempel turen til Fuglsang vi havde talt om. Nu kunne man klare med kone og kalender. Af hensyn til min egen kalender så sagde jeg sidst 21/4! og et par stykker sagde OK. Vender tilbage med detaljer.
Ole tilbyder at underholde med billeder fra Texas.

Jeg nævnte valg af tillidsposter: en billedsekretær der ikke nødvendigvis skal være i bestyrelsen. Skal holde styr på billeder ved konkurrencer og første opgave bliver at få Region Nord afleveret til Mads i Ishøj.
Selv om vi ikke holder styrelsesmøder. Så er der alligevel nogle der tager deres ansvar. Tak til Holger for ølkassen (selvom det var alkoholfri første gang) og pengekassen. Det er -  også -  min skyld vi ikke har fået afklaret med Banken. Og jeg fandt en 10-krone i sofaen efter at have lavet regnskab med Ivan!!?
Bjørn opdaterer hjemmesiden. (lidt rettelser). Vi skal huske at sende nye billeder.
Der er kommet nyt selvbetjeningssystem i kulturforvaltningen og jeg har reserveret lokalet for året 2018, håber jeg.
Og jeg udfylder årligt en lovbefalet børneattest. (Vi lover at indhente børneattester for undervisere/instruktører der har kontakt med børn under 15 år.) Og jeg tilmelder os kulturnatten en del af fremtiden.

Tak for 2017. Nye medlemmer, nye muligheder.
Jeg har nok talt mere om 2018. Mere om fremtiden end fortiden.
Jeg skal nok have grillene klar igen.

Det var min 35-sæson i klubben.
Det er 27 år siden jeg fik indrettet dette lokale og blev formand.

Jens Intern konkurrence 2018-I Fuglsang

2018-09-19
Emne: Billeder fra turen til Fuglsang
Dommer:  Ebba Sembach


plac. point nr fotograf
1 25 21 Jens
2 21 22 Jens
3 19 4 Villy
4 17 11 Holger
5 16 2 Villy
6 15 1 Villy
7 14 12 Holger
8 13 28 Bjørn
9 12 27 Bjørn
10 11 13 Holger
11 10 15 Holger
12 9 6 Hans
13 8 19 Kell
14 7 8 Hans
15 6 29 Bjørn
16 5 7 Hans
17 4 16 Kell
18 3 5 Villy
19 2 26 Bjørn
20 1 9 Hans


2018
SAMLET
Villy 53
Holger 52
Jens 46
Bjørn 33
Hans 22
Kell 12

    1. præmie, Jens


    2. præmie, Jens

Intern konkurrence 2017-II

2017-10-19
Emne: Billeder fra turen til Landskrona
Dommer:  Mads Henriksen

Farve
1 25 19 Kell
2 21 12 Holger
3 19 15 Villy
4 17 5 Finn Leo
5 16 6 Finn Leo
6 15 21 Kell
7 14 11 Holger
8 13 16 Jens
9 12 20 Kell
10 11 18 Jens
11 10 9 Hans
12 9 13 Villy
13 8 4 Finn Leo
14 7 3 Bjørn
15 6 7 Hans
16 5 1 Bjørn
17 4 10 Holger
18 3 2 Bjørn
19 2 8 Hans
20 1 17 Jens
21 0 14 Villy

Monochrome
1 25 4 Finn Leo
2 21 5 Finn Leo
3 19 18 Jens
4 17 19 Kell
4 16 10 Holger
6 15 2 Bjørn
7 14 17 Jens
8 13 8 Hans
9 12 13 Villy
10 11 11 Holger
11 10 14 Villy
12 5 1 Bjørn
12 5 15 Villy
12 5 16 Jens
12 5 7 Hans
12 5 9 Hans
12 5 6 Finn Leo
12 5 3 Bjørn
12 5 12 Holger

Farve, 1. præmie, Kell


Farve, 2. præmie, Holger


Farve, 3. præmie, Villy


Monochrome, 1. præmie, Finn Leo

Monochrome, 2. præmie, Finn Leo

Monochrome, 3. præmie, Jens