Forside


Mødested: Leragergård
Vældegårdsvej 30
www.glostrupfotoklub.dk
Stiftet 13. januar 1953
Medlem af Region Nord og Glostrup Foreningsunion
Formand: Jens K.L. Jørgensen, EFIAP
Sofielundsvej 66
2600 Glostrup
20 89 06 41  - 
E-mail: jens@sorte.dk

Generalforsamlingen 2017

Generalforsamling 2017, 19. januar

Til stede var: Dan, Finn Leo, Hans, Holger, Ivan, Jens, Per, Poul, Stig og Bjørn (ref.)

1. Valg af dirigent
Holger blev valgt

2. Formandens beretning
(Se denne nedenfor)
Der var ikke mange kommentarer til beretningen, Jens havde fået det meste med
Holger spurgte til Musikoret og Jens supplerede sin beretning.
Bjørn spurgte til udstillingen på Glostrup Hospital. Billederne var taget i 2015, derfor var der intet med om dette. Men situationen var stadig uafklaret efter Rigshospitalets overtagelse. Måske bliver der kun tale om en udstilling på Glostrup Bibliotek.

3. Regnskab
Jens og Ivan fremlagde regnskabet (se dette nedenfor).
Jens fortalte, at punktet arrangementer dækkede Nivågård, Sofiero og eksterne dommere, og at øl-/vand-kassen også omfattede mad til sommer- og juleafslutningen.
Regnskabet blev godkendt

4. Forslag
Ingen

5. Budget
Jens fremlagde et budget under forudsætning af uændret kontingent (se dette nedenfor).

6. Kontingent
Der var enighed om at fortsætte med et årligt kontingent på 500 kr.

7. Valg
Stig, Villy og Bjørn var på valg til bestyrelsen. De blev alle genvalgt.

8. Eventuelt
- Holger efterlyste et idékatalog over ting, vi har lyst til at tage op.
- Finn Leo efterlyste flere interne konkurrencer, som den igangværende om Stilhed. Det kunne f.eks. være sportsfoto, makro-optagelser, refleksioner, måske en gang om måneden.
- Jens talte om en idé fra en anden fotoklub, hvor to klubber udfordrede hinanden til "duel". Hver klub havde et antal billeder med. Hver klub viste et ad gangen og der skulle så stemmes om disse to.
- Holger ønskede dog at prioritere det interne.
- Finn Leo ønskede at udvide Stafetten, så billederne også blev afleveret digitalt og man kunne diskutere, hvordan stafet-billedet kunne blive bedre. Det gav anledning til en diskussion om det praktiske: hvordan kunne man gøre dette uden at gå på kompromis med anonymiteten? Kunne en billedredaktør have samtlige billeder i digital form og så udlevere det aktuelle til bedømmeren? 

Bjørn
referent


På et efterfølgende kort konstituerende bestyrelsesmøde blev Jens genvalgt som formand. Ivan meddelte, at han på grund af sygdom ønskede at fratræde som kasserer og bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen supplerede sig med Holger, som overtog kasserer-jobbet.

Budget 2016

Glostrup Fotoklub, budget 2016
(forudsætter kontingent 500 kr.)
Kontingent 4000
Kontingenter RNF, GFU 550
Konkurrencedeltagelse 200
Arrangementer 1000
Materialer 0
Gæster 1000
Udflugter/ture 1000
Præmier? 500
Øl/vand-kassen 500
Overskud 250
4.500 4.500

Regnskab 2016

Glostrup Fotoklub, regnskab 2016
         Indtægt            Udgift
Medlemskontingent 4.200
Kontingent, Region Nord, GFU 550
Konkurrencedeltagelse 81
Porto, administration 45
Gebyrer 100
Eksterne opgaver, kulturnat 508
Materialer, pap 260
Arrangementer 2.040
Øl/vand-kassen 1.995 2.900
Overskud 231
Balance 6.455 6.455
Status
Kasse 1.670
Bank 12.428
Egenkapital sidst 13.867
Årets resultat 231
Balance 14.098 14.098
Regnskabet er revideret og godkendt. Kassebeholdning og Bank er kontrolleret

Formandens beretning (noter til mundtlig fremlæggelse)

Beretning for året 2016

Som nogle ved, så er jeg absolut IKKE tilfreds med de vedtægter vi kører vores forening efter, bl.a. at have generalforsamling allerede i januar, men OK.
Vi har fået et par nye medlemmer, Per dukkede op sammen med Villy og Poul sammen med Hans. Måske ikke nye som fotografer, men som medlemmer. Velkommen.

Året 2016, jeg har sagt det et par gange, vi er ikke en aftenskole, hvor vi sidder i biografopstilling med foldede hænder og lytter. Vi er en forening, hvor alle er aktive!
Og det er jo gået rimeligt godt. Stafetten og Holgers nye idé med aftenens fotograf følger ideen, alle skal være aktive og der er krav til alle. Have billeder med og ikke mindst stille sig op og sige noget om egne eller andres billeder.
Det har knebet et par gange med stafetten, at have billeder med, huske at man rent faktisk har et billede liggende derhjemme. Det kan være givende at snakke om et billede. Politikens afdøde billedredaktør, som vi har mødt at par gange i Region Nord, hans elever skulle hver dag fortælle deres kæreste eller ægtefælle om ét billede mindst i 5 minutter.
Men det har knebet med at overholde afleveringerne - - -
Og - når der står i programmet at der skal afleveres billeder, - f. eks. til en konkurrence - og der slet ikke er nogen, der har billeder med; så kan man jo komme i tvivl om hvad vi så skal. Når vi har været fælles om at lave vores program, så burde det ikke være nødvendigt, at jeg før hver torsdag aften skal sende en husker.
Jeg skriver normalt en linie eller to, når jeg kommer hjem fra klubben, 2/6 hvor vi skulle have billeder med fra vores forårstur, har jeg skrevet ”ingen havde billeder med?”
Vi kan alle sammen brugsanvisningen til vore kamera udenad!! Det må jo være konklusionen, for da Holger have forberedt en aften om hvordan ”maskinen” vores fotografiapparat virker. Ja, vi var 4!
Da står i min kalender ”stort oplæg af Holger”. Og så de 4.
Vi kan ikke bede et medlem om at forberede noget og så ikke gide komme eller lytte. Jeg troede jeg var ene om frustrationen, men det vigtigste i klubbens historie 2016 var nok Finn Leos mail om manglende mødedisciplin. Jeg tror og håber at det er blevet bedre, om ikke andet, så er jeg ikke mere bange for at råbe ”hold kæft!” hvis det er nødvendigt.
Selvom det har knebet med disciplinen, også når det gælder stafetten og til de annoncerede konkurrencer, så har vi haft konkurrencer med succes. Ole Knudsen, fhv. formand i Skovlunde, nu klubløs, det er næsten som professionelle fodboldspillere. Han gav jo den traditionelle SDF-bedømmelse af vore stilleben og vi så og hørte lidt om hvad han laver som amatørfotograf. I den anden konkurrence fulgte vi klubbens koncept, Hans og Bjørn skulle enes om, hvad der var de bedste billeder fra vore ture. Og der gik jo fint, vi kan altid diskutere om et billede skal være nr. 4, 5 eller 7. Men vi er alle enige om, at Villy vinderbillede havde alt et foto skal have af indhold og historie.
Og vi er også enige om, at Holger er værdig og fortjent som årets fotograf 2016.

Vore 2 ture synes jeg var rigtig gode, Jeg var på Nivågård, da det blev berømt. Altså ikke, da der blev stjålet billeder, men da deres ene billede blev anerkendt som ægte. Det var rart at komme der igen. En dejlig park, en god frokost og vi holder fanen højt med et spændende sted at drikke kaffe. På klubbens regning. På den anden tur var det også kaffen, der blev den improviserede gode historie. Sofiero har jo historie, natur, kultiveret natur – og god mad. Villys vinderbillede fik rigtig meget med. At vi så ved lidt af et tilfælde fandt et godt sted til kaffen, fuldendte jo dagen. Og - tjah – Palle spillede jo igen en rolle, ved at få nægtet adgang til Sverige med et udløbet kørekort.
Vi præsenterede os fint i centret til Kulturnatten. Der er mange, der kommer og snakker fotografier og deres gamle kameraer. Og vi havde en spændende udstilling i biografen. Måske et utraditionelt sted at udstille fotos. Der, hvor der normalt hænger filmplakater. Jeg synes, vi løste opgaven lige så utraditionelt. Vi har fået megen ros.
Og så fotograferede Villy jo Musikoret. Jeg var der også, men det er Villys billeder, der bliver brugt.

Palle havde fået Dorf, en af vore største fotografer til at besøge os, og vi fik set nogle meget flotte billeder og fik lidt fornemmelse af konkurrencen inden for SDF.
Jeg takker for et rigtigt godt år. Vi kan også se det på regnskabet for ”ølkassen”. Vi har købt mad, men vi drikker ikke så meget på vore almindelige aftener, eller jeg køber for dyr øl til at sælge for 10, men det tager vi senere.
Men lige så vigtigt som at mindes sidste år:
- Vi er godt i gang med næste år og med nye gode ideer0
- Vi har indført ”dagens fotograf”
-  Aske Rif Torbesen kommer og bedømmer vores ”stilhed”
- Vi samler billeder fra vore aktiviteter til ”årets fotobog”
- Dagens fotograf afleverer ét billede, billeder fra stafetten, vinderbilleder fra vore konkurrencer. Jeg håber jeg må være i redaktionen sammen med Villy og måske én mere.

Finn Leo havde sidste år en antagelse ved papir 2 i RegionNord foto, nu er der kommet en opfordring til at deltage også i ”sund og bælt” i år. En lokal aktivitet, vi bør støtte ved at deltage.
 Malmø inviterer til en eller 2 udstillinger her i foråret, måske en tur hinsidan
Udstilling i Glostrup Bio ultimo september - primo oktoberIntern konkurrence 2016 II: Billeder fra ture til Nivågård og Sofiero

2016-11-05
Emne: Billeder fra ture til Nivågård og Sofiero
Dommere:  Hans Bøgelund-Nielsen og Bjørn Enemark


pl pt nr navn
1 25 4 Villy
2 21 15 Palle
3 19 6 Holger
4 17 7 Holger
5 16 2 Villy
6 15 11 Palle
7 14 8 Holger
8 13 13 Palle
9 12 14 Palle
10 11 17 Jens
11 10 9 Holger
12 9 3 Villy
13 8 21 Stig
14 7 22 Stig
15 6 23 Stig
16 5 5 Villy
17 4 10 Holger
18 3 1 Villy
19 2 18 Jens
20 1 25 Stig


Samlet stilling:

Fotograf

point
Holger 64
Palle 61
Villy 58
Stig 22
Jens 131. Præmie, Villy2. Præmie, Palle3. Præmie, Holger


Intern konkurrence 2016 - I: Stilleben

2016-05-26
Emne: Stilleben
Dommer:  Ole Knudsen


   pl     pt     nr navn
1 25 27 Jens
2 21 14 Holger
3 19 12 Holger
4 17 11 Holger
5 16 16 Villy
6 15 5 Stig
7 14 13 Holger
8 13 3 Finn Leo
9 12 2 Finn Leo
10 11 15 Villy
11 10 7 Stig
12 9 22 Hans
13 8 10 Holger
14 7 18 Villy
15 6 21 Hans
16 5 20 Hans
17 4 1 Finn Leo
18 3 14 Villy
19 2 25 Jens
20 1 23 Jens

Samlet stilling:

fotograf
Holger 79
Villy 37
Finn Leo 29
Jens 28
Stig 25
Hans 20
1. præmie: Jens

2. præmie: Holger

3. præmie: Holger


Generalforsamlingen 2016-01-28

til stede var Jens, Stig, Ivan, Hans, Holger og Bjørn

1. Valg af dirigent
Holger blev valgt. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med indkaldelsen via mail fra 2016-01-03. Der var en uoverensstemmelse mellem mailen (kl. 19:30) og programmet på hjemmesiden (kl. 19:00). Vi startede kl. 19:30.
Herefter gav han ordet til Jens.

2. Formandens beretning
Denne kan læses nedenfor.
Der var ingen kommentar til beretningen.

3. Regnskabet
Ivan beklagede, at han endnu ikke havde fået udarbejdet et regnskab. Han lovede, at det ville være klar til næste medlemsmøde. Jens lovede at assistere.
Det manglende regnskab og kassererens manglende adgang til banken vakte en del kritik.

4. Indkomne forslag
Ingen

5. Budget
Her forventede vi os ingenting, når der nu ikke var lavet regnskab. Men Jens afleverede et budget, baseret på uændret kontingent og de eksisterende medlemmer. Der var sat penge af til kontingent til Region Nord, gebyr ved konkurrencedeltagelse, arrangementer, vin til eksterne dommere, bidrag til udflugter samt til præmier. Budgettet udviste et lille overskud.

6. Kontingent
Der var enighed om at fortsætte med et årligt kontingent på 500 kr.

7. Valg
Jens blev genvalgt som formand, Ivan blev genvalgt som kasserer.
Som revisor genvalgtes Finn Leo in absentia.
Som bestyrelsessuppleant nyvalgtes Holger, men Hans blev nyvalgt som revisorsuppleant.
Bestyrelsen består nu af Jens, Villy, Ivan, Stig og Bjørn

8. Eventuelt
Holger spurgte til reglerne for deltagelse i Region Nords konkurrencer. Jens fortalte, at et billede der har været præsenteret i en konkurrence (serie eller papir/digital) ikke kan deltage igen.
Stig spurgte specifikt, om et billede fra en serie-konkurrence kunne indgå i en papir-konkurrence.
Ja, svarede Jens. Det gælder samme type konkurrence, dog regnedes papir og digital som værende samme type.
Jens nævnte, at stafetten skal tilbage på programmet igen, sådan som det blev bestemt under programlægningen på årets første møde. Stig starter med at tage et billede.
Herefter fortsatte snakken om fototekniske emner - uden at generalforsamlingen blev formelt afsluttet.

Referent
Bjørn

Her er så det reviderede regnskab, underskrevet af kassereren og revisoren


Formandens beretning

Allerførst undskyld at generalforsamlingen er på en torsdag uden for de normale mødedage. Men jeg havde glemt, at det skulle være i januar. Jeg var kraftig modstander af de nuværende vedtægter, men overholder dem naturligvis. De gav nogle ubehagelige episoder sidst.
MEN:

Året 2016 i Glostrup Fotoklub.
Der er sket noget i vores fotoklub, der aldrig er sket før. Vi har ikke deltaget i Region Nord 2 gange i træk. Vi har altid brugt deltagelse i konkurrencer med vore naboklubber eller på landsplan som motivation for at arbejde med billeder. Umiddelbart synes jeg, det er kedeligt, til gengæld er det dejligt, at vi snakker en del om, hvorfor vi egentlig fotograferer. For år tilbage kunne jeg lave et skema med, hvor mange steder Glostrup Fotoklub var repræsenteret, lokalt, nationalt og internationalt. OK, vi er med igen, Finn Leo og jeg har indleveret til næste Region Nord. Det er ikke nødvendigvis konkurrencer ude i verden, vi skal prioritere. Men chancen for at se, hvad der laves i naboklubberne, kan vi se i Region Nord - og SDF? Tjah, det gjorde ondt at melde os ud af Selskabet Dansk Fotografi, som havde et af deres første møder på Glostrup Park Hotel, og hvor vi altid har været med. En del af historien om opstarten på selskabet i 1957 ligger hjemme i min kælder, og jeg har lige sendt det på en dvd til en af de SDF-folk, jeg også har kendt meget længe. OK, det er historie for vores vedkommende, det kostede et stort kontingent, og hvad fik vi ud af det?
Men vore torsdage her på gården, der føler jeg, at vi har det godt sammen og har det godt omkring vores fælles passion.
Undskyld udtrykket passion, men det der med fotografi betyder noget for os.

Der har været et par potentielle medlemmer og hilse på. Jeg har fået pæne tilbagemeldinger, men vi er jo ikke en aftenskole, hvor vi sidder i biografopstilling og modtager manuduktion. Én forstod, at vi er sammen for at udvikle os selv og hinanden i det her forum, der hedder en klub. Velkommen til Holger. Du hører jo til her.
Holger har været på podiet her på det sidste, og Finn Leo var på katederet i begyndelsen i januar. Vi prøver at bruge hinanden og hinandens kompetencer at lære - og udvikle os inden for faget.
Vi har haft gæster udefra. Jesper Iversen med sit papir. Han har lykkedes at komme ind på alle fotoklubber i hovedstadsområdet. Vi blev klogere, og jeg ved ikke, om han bliver rigere!
Til vore konkurrencer: jeg sendte en artikel ud sidste uge. Jo, jeg har været med i fotosnakken længe. To af dem, jeg har været konkurrent og kammerat med i en mindre menneskealder, har været her. Har vi billeder nok og har de en kvalitet, så man/jeg kan være bekendt at invitere de kendte og erfarne fotodommere? Jeg tror og håber, at vi fik meget ud af Tage Blach Kern, hans snak om vore billeder fra Zoologisk Have, hvor vi havde en fin dag og Regil fik også en udfordring med vore natfotos. Han bedømte ekstemporalt, altså at han ikke havde set billederne før. Jamen dommere - vi har ikke paryk og hammer mere - men en god snak, det er det man bliver klogere af. Vores første konkurrence med skygger, der skulle vi selv blive enige om rækkefølgen, og det giver også en god snak.
Igen i år var det Bjørn, der vandt, og Finn Leo som blev nr. 2. Det blev et glas ved julefrokosten. Et skema med vinderne er på hjemmesiden.

Konkurrencer tvinger os jo til det helt basale: Valg. Du vælger at tage kamera med, du vælger at bruge det, system, objektiv, du vælger nogle billeder til og fra, nogle at arbejde med, enkelte at printe, at klæbe op, at aflevere så andre kan se dine værker. Det er mange valg. (Einstein gik uden sokker i skoene, han slap for at skulle vælge mellem sokker i skuffen. Tænk på kvinder og deres garderober, han havde en og kun en slags skjorter, bukser, jakker, han slap for mange valg.) 
De 2 konkurrencer var resultat af en tur, en dag i Zoologisk Have og en aften på Holmen. Og nu har vi planlagt en tur til Nivågård. Der er så mange steder, vi kan vælge at tage hen, og vi er jo en begrænset flok. Pederstrup? Hvor tit tager vi et sted hen kun med det formål at fotografere? Tage det firkantede øje på fra starten på dagen!
Vi var i forskellige hold på sygehuset. Villy, der har arbejdet der i 40 år, har et forhold til hvert enkelt vandrør i alle kældrene. Det var også en oplevelse; en mand stolt af sit arbejde. Vi holder fast i, at de billeder skal bruges i løbet af i år. Jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke bare som nævnt skal fotografere for at deltage i konkurrencer eller til dagbogen hjemme, men påtage os opgaver, projekter. Fotografi skal bruges! "Socialrealisme"? Vi behøver ikke fine navne. En hilsen fra Villy fra den anden side af jorden, han vil gerne være med fortsat.
Vi har planlægningsmøder? Alle er med til at drøfte og beslutte, hvad vi skal; til gengæld har vi ikke bestyrelsesmøder. Nogle mener, at man skal i bestyrelsen for at "få magt og bestemmelse", vi er med i en klub af denne slags, fordi her har alle medindflydelse. Styrelsen har så påtaget noget at det praktiske. Demokrati! (Seppo, Jokke og Matti! Det var tre finner, som gik i badstue sammen. De havde en flaske vodka hver. Til at begynde med vedtog de med to stemmer mod en at drikke af Jokkes flaske. Da den var tom, vedtog de med to stemmer mod en, at hver mand skulle drikke af sin egen flaske.)
For et par år siden sluttede mine beretninger med "kræft-æde-mig".
Nu kan jeg sige at jeg glæder mig. Vi har haft det sjovt og seriøst. Det hænger sammen. Hvis du ikke er seriøs i kunst og kærlighed, bliver det ikke sjovt! Jeg laver gerne et lille notat, når jeg kommer hjem: "for megen snak, solgt øl 40 kr.", "drillet Palle, solgt øl 60 kr."

Tak til Bjørn for at styre hjemmesiden. Det kunne være, vi alle sammen skulle forny vores galleri. 
Og tak til Ivan for at styre pengekassen, og tak til alle for at I vil være med.
Vi fortsætter; jeg har bestilt lokalet hver torsdag hele året, og jeg har skrevet under på, at hvis vi har undervisere for unge under 25 år, så vil vi indhente børneattest!
Tak
Jens klj


28. januar 2016