VedtægterVedtægter for Glostrup Fotoklub
Stiftet den 13. Januar 1953


§ 1
Klubbens navn er Glostrup Fotoklub, hjemmehørende i Glostrup kommune.

§ 2
Klubbens formål er at samle amatørfotografer og interesserede, for ved foredrag, debat, udstillinger, konkurrencer, udflugter o. lign. at højne interessen for, og kendskabet til fotografien.

                                                                             § 3
Som medlem kan optages alle, der går ind for og vil medvirke til at opfylde § 2
Det enkelte medlem er kontingentpligtigt indtil skriftlig opsigelse er modtaget af formanden og kassereren.
Udmeldelse af fotoklubben skal ske skriftligt, senest ved udgangen af december måned.
Medlemmer i restance kan ekskluderes af foreningen. Eksklusion af et medlem kan besluttes af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde. Eksklusion kan behandles på den efterfølgende ordinære generalforsamling.
Eksklusion af fotoklubben fritager ikke for betaling af forfaldent kontingent. Indbetalt kontingent refunderes ikke.
Kontingent skal være betalt senest den 1. marts, kassereren udsender reminder senest 2 uger før 1. marts.
Bestyrelsen kan vedtage, at kontingentet kan betales 2 gange om året.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Fotoklubbens formue indsættes i anerkendt pengeinstitut, kassereren disponerer over fotoklubbens formue. Bestyrelsen kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

   § 4
Der afholdes mindst 2 programsatte møder om måneden, møderne i juni og juli kan bortfalde.

      § 5
Generalforsamlingen er fotoklubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamlingen afholdes i januar måned. Generalforsamlingen indkaldes på e-mail med mindst 3 ugers varsel.
Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemme- og taleret på generalforsamlingen.
Der kan stemmes ved fuldmagt, hvert medlem kan kun stemme med en fuldmagt.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant. Der vælges endvidere 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, en suppleant, revisor og revisorsuppleant, i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Der kan foretages genvalg.
Bestyrelsen konstituerer sig efter valget og fordeler tillidsposter m.v. Bestyrelsen kan vælge medlemmer uden for bestyrelsen til tillidsposter.
  
 § 6
Dagsordenen skal minimum indeholde nedenstående punkter.
1   .    Valg af dirigent
2   .    Vormandens beretning
3   .    Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4   .    Behandling af indkomne forslag
5   .    Forelæggelse af budget for det kommende år
6   .    Vedtagelse af kontingent
7   .    Valg til bestyrelsen i henhold til § 5
8   .    Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden eller sekretæren senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne på e-mail senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflertal. Forslag til vedtægtsændringer vedtages ligeledes ved simpelt stemmeflertal.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes såfremt en 1/3 af medlemmerne ønsker dette, 4/5 af bestyrelsen kan begære afholdt en ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldelse med 14 dages varsel pr. post eller på e-mail. Ekstraordinær generalforsamling kan tidligst afholdes 14 dage, efter en ordinær generalforsamling.
Beslutninger på den ekstraordinære generalforsamling afgøres ved simpel stemmeflertal.

 § 7
I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af klubbens midler, der dog skal anvendes til sådanne formål, at de kan komme amatørfotografien til gavn.

Vedtaget på generalforsamlingen 29. januar 1953.
Revideret og ændret 11/5 1954, 4/10 1955, 15/5 1956, 16/4 1957, 16/4 1970 ved sammenslutningen med fotoklubbens Foton, Glostrup, 2/5 1974 og 19/4 1979, 9/4 1981, 15/4 1993, 1/3 2001, 6/7 2001, 21. februar 2008 og 20/3 2014