Generalforsamlingen 2017

Generalforsamling 2017, 19. januar

Til stede var: Dan, Finn Leo, Hans, Holger, Ivan, Jens, Per, Poul, Stig og Bjørn (ref.)

1. Valg af dirigent
Holger blev valgt

2. Formandens beretning
(Se denne nedenfor)
Der var ikke mange kommentarer til beretningen, Jens havde fået det meste med
Holger spurgte til Musikoret og Jens supplerede sin beretning.
Bjørn spurgte til udstillingen på Glostrup Hospital. Billederne var taget i 2015, derfor var der intet med om dette. Men situationen var stadig uafklaret efter Rigshospitalets overtagelse. Måske bliver der kun tale om en udstilling på Glostrup Bibliotek.

3. Regnskab
Jens og Ivan fremlagde regnskabet (se dette nedenfor).
Jens fortalte, at punktet arrangementer dækkede Nivågård, Sofiero og eksterne dommere, og at øl-/vand-kassen også omfattede mad til sommer- og juleafslutningen.
Regnskabet blev godkendt

4. Forslag
Ingen

5. Budget
Jens fremlagde et budget under forudsætning af uændret kontingent (se dette nedenfor).

6. Kontingent
Der var enighed om at fortsætte med et årligt kontingent på 500 kr.

7. Valg
Stig, Villy og Bjørn var på valg til bestyrelsen. De blev alle genvalgt.

8. Eventuelt
- Holger efterlyste et idékatalog over ting, vi har lyst til at tage op.
- Finn Leo efterlyste flere interne konkurrencer, som den igangværende om Stilhed. Det kunne f.eks. være sportsfoto, makro-optagelser, refleksioner, måske en gang om måneden.
- Jens talte om en idé fra en anden fotoklub, hvor to klubber udfordrede hinanden til "duel". Hver klub havde et antal billeder med. Hver klub viste et ad gangen og der skulle så stemmes om disse to.
- Holger ønskede dog at prioritere det interne.
- Finn Leo ønskede at udvide Stafetten, så billederne også blev afleveret digitalt og man kunne diskutere, hvordan stafet-billedet kunne blive bedre. Det gav anledning til en diskussion om det praktiske: hvordan kunne man gøre dette uden at gå på kompromis med anonymiteten? Kunne en billedredaktør have samtlige billeder i digital form og så udlevere det aktuelle til bedømmeren? 

Bjørn
referent


På et efterfølgende kort konstituerende bestyrelsesmøde blev Jens genvalgt som formand. Ivan meddelte, at han på grund af sygdom ønskede at fratræde som kasserer og bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen supplerede sig med Holger, som overtog kasserer-jobbet.

Budget 2016

Glostrup Fotoklub, budget 2016
(forudsætter kontingent 500 kr.)
Kontingent 4000
Kontingenter RNF, GFU 550
Konkurrencedeltagelse 200
Arrangementer 1000
Materialer 0
Gæster 1000
Udflugter/ture 1000
Præmier? 500
Øl/vand-kassen 500
Overskud 250
4.500 4.500

Regnskab 2016

Glostrup Fotoklub, regnskab 2016
         Indtægt            Udgift
Medlemskontingent 4.200
Kontingent, Region Nord, GFU 550
Konkurrencedeltagelse 81
Porto, administration 45
Gebyrer 100
Eksterne opgaver, kulturnat 508
Materialer, pap 260
Arrangementer 2.040
Øl/vand-kassen 1.995 2.900
Overskud 231
Balance 6.455 6.455
Status
Kasse 1.670
Bank 12.428
Egenkapital sidst 13.867
Årets resultat 231
Balance 14.098 14.098
Regnskabet er revideret og godkendt. Kassebeholdning og Bank er kontrolleret