Generalforsamlingen 2020-01-23

 Til stede Jens - Holger - Lotte - Bjørn - Bendt - Ole - Villy - Benny - Kell

1. Valg af dirigent
Ole blev valgt

2. Formandens beretning  
(Se denne nedenfor)
Blev enstemmigt vedtaget.
Under punktet blev der bl.a. drøftet billed-opgaver fra andre Glostrup klubber. (Skal vi have betaling og hvor mange opgaver kan vi magte?) 
Villy og Jens indgik i et ad-hoc udvalg. De kommer med et forslag, som drøftes i bestyrelsen og på en klubaften, for en endelig aftale.

3. Regnskab
Regnskabet blev fremlagt af Holger. Det blev drøftet. Vi blev enige om at indbetale klubkontingent på klubbens bankkonto inden medio februar, for det pågældende år.
På klubaftenerne fremover holder vi et break, hvor vi betaler vores drikkevarer.
Regnskabet blev herefter godkendt.
 
4. Indkomne forslag
Holger finder en pris, for billede, opsat på karton.
 
5. Budget
Budgettet blev godkendt
 
6. Kontingent
Kontingentet fortsætter med at være 500,- pr. år.
 
7. Valg
Holger og Jens var på valg. De blev begge genvalgt.
Generalforsamlingen vedtog at erstatte Stig med Ole for et år. 
                                                                                                
8. Eventuelt
Lotte fortalte at dette års Glostrup festival kun blev én dag, lørdag d. 29-08-2020.
 
 
Referent
Kell Knudsen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar