Generalforsamlingen 2018-02-01


1. Valg af dirigent

Holger blev valgt. Han konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt, men den burde ifølge vedtægterne have været i januar.

2. Formandens beretning
(Se denne nedenfor)

3. Regnskab
Holger fremlagde sit første regnskab: Det viste et overskud på 4.000 kr.
Det er meningen at indkøbe en A3-printer, så der er brug for pengene. Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag
Kell havde indsendt 4 forslag (se nedenfor). Der var bred enighed om, at de skulle føres ud i livet.
Holger mente, at to medlemmer pr. udvalg måtte være nok, men fik ikke medhold
 • - til Konkurrence-udvalget valgtes Jens, Villy og Kell
 • - til Fototur-udvalget valgtes Jens, Villy og Kell
 • - til Lokale-udvalget valgtes Stig, Dan og Jens.
 • - til Struktur-udvalget valgtes Jens, Villy, Holger og Kell

5. Budget
Holger fremlagde et budget under forudsætning af uændret kontingent.

6. Kontingent
Der var enighed om at fortsætte med et årligt kontingent på 500 kr.

7. Valg
Jens og Holger var på valg til bestyrelsen. Begge blev genvalgt.
En plads som bestyrelses-suppleant var vakant. Kell blev valgt.
Finn Leo ønskede at fratræde som revisor. I stedet valgtes Kim.
Finn Leo overtog i stedet posten som revisorsuppleant i stedet for Hans.

8. Eventuelt
 • Bjørn syntes, at pointgivningen vedr. stilhed var forkert, når kun nr. 1-3 blev placeret. De resterende burde da dele de point, som ellers ville være blevet uddelt til nr. 4-20. Ellers får de tre præmierede alt for stor fordel i års-konkurrencen
 • Kim ønskede, at der ikke kun skulle satses på konkurrencer, han ønskede mere teknik, f.eks. Lightroom, Photoshop. Bjørn støttede ham
 • Dan ønskede at få programmet på papir, Jens lovede at sørge for dette
 • Jens blev valgt som kontaktperson til Region Nord
 • den årlige udstilling i Rødovre bibliotek var tidligere klubvis, men er nu enkeltvis
 • Jens havde på fotoklubbens tilbudt Ældrerådet at tage nye billeder af rådets medlemmer. De eksisterende var for dårlige, syntes han. Men tilbuddet blev ikke modtaget
 • desuden diskuteredes Kulturnatten, Holgers foredrag, Finns fotokursus, Blitz


Bjørn
referent 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar