Generalforsamlingen 2016-01-28

til stede var Jens, Stig, Ivan, Hans, Holger og Bjørn

1. Valg af dirigent
Holger blev valgt. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med indkaldelsen via mail fra 2016-01-03. Der var en uoverensstemmelse mellem mailen (kl. 19:30) og programmet på hjemmesiden (kl. 19:00). Vi startede kl. 19:30.
Herefter gav han ordet til Jens.

2. Formandens beretning
Denne kan læses nedenfor.
Der var ingen kommentar til beretningen.

3. Regnskabet
Ivan beklagede, at han endnu ikke havde fået udarbejdet et regnskab. Han lovede, at det ville være klar til næste medlemsmøde. Jens lovede at assistere.
Det manglende regnskab og kassererens manglende adgang til banken vakte en del kritik.

4. Indkomne forslag
Ingen

5. Budget
Her forventede vi os ingenting, når der nu ikke var lavet regnskab. Men Jens afleverede et budget, baseret på uændret kontingent og de eksisterende medlemmer. Der var sat penge af til kontingent til Region Nord, gebyr ved konkurrencedeltagelse, arrangementer, vin til eksterne dommere, bidrag til udflugter samt til præmier. Budgettet udviste et lille overskud.

6. Kontingent
Der var enighed om at fortsætte med et årligt kontingent på 500 kr.

7. Valg
Jens blev genvalgt som formand, Ivan blev genvalgt som kasserer.
Som revisor genvalgtes Finn Leo in absentia.
Som bestyrelsessuppleant nyvalgtes Holger, men Hans blev nyvalgt som revisorsuppleant.
Bestyrelsen består nu af Jens, Villy, Ivan, Stig og Bjørn

8. Eventuelt
Holger spurgte til reglerne for deltagelse i Region Nords konkurrencer. Jens fortalte, at et billede der har været præsenteret i en konkurrence (serie eller papir/digital) ikke kan deltage igen.
Stig spurgte specifikt, om et billede fra en serie-konkurrence kunne indgå i en papir-konkurrence.
Ja, svarede Jens. Det gælder samme type konkurrence, dog regnedes papir og digital som værende samme type.
Jens nævnte, at stafetten skal tilbage på programmet igen, sådan som det blev bestemt under programlægningen på årets første møde. Stig starter med at tage et billede.
Herefter fortsatte snakken om fototekniske emner - uden at generalforsamlingen blev formelt afsluttet.

Referent
Bjørn

Her er så det reviderede regnskab, underskrevet af kassereren og revisoren


Ingen kommentarer:

Send en kommentar