Referat fra generalforsamlingen torsdag 22. januar 2015

Deltagere: Finn Leo, Villy, Ivan, Peter, Stig, Hans og Jens.

Dagsorden:
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år
 7. Vedtagelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelse, På valg er: 2 bestyrelsesposter (vakante), Villy Jæger, en suppleant for 1 år
 9. Fremtidens punkter
 10. Eventuelt
Pkt. 1 Godkendt
Pkt. 2 Stig valgt og generalforsamlingen blev erklæret rettidig indkaldt
Pkt. 3 Vedlagt. Godkendt
Pkt. 4 Regnskabet er Peter Springs, altså indtil 13/12. Efterfølgende er der i året 2014 gået kr. 100,- ind og ud af kassen.
Opklarende spørgsmål til regnskabet:
 • under konkurrencedeltagelse er også forsendelse af billeder, 
 • under materialer er store udgifter til printerblæk, 
 • diverse er indkøb af plastkrus, som passer bedre under øl-/vandkassen. 
Regnskabet godkendt.

Pkt. 5 Ingen forslag
Pkt. 6 Efter konstruktiv snak blev budgettet for 2015:

Indtægter
   Medlemskontingent 8.000
   Øl/vandkassen 1.000 9.000
Udgifter
   Kontingenter, GFU og RNF -550
   Administration   -200
   Materialer -500
   Gæster/dommere -2.000
   Udflugter/ture -1.000
   Præmier -3.000 -7.250
Overskud 1.750

Pkt. 7
Som forudsat i budgettet, kontingent kr. 500,-
Vedr. præmier; enighed om at årets 3 bedste fotografer skal have en gave, eksempelvis en fotobog, medens der til de enkelte konkurrencer udover diplomer kan gives en flaske til førstepladsen.
Pkt. 8 Villy blev genvalgt og Bjørn og Stig nyvalgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen kan supplere sig selv, hvis muligt og nødvendigt. Da Bjørn går som revisor blev Finn Leo nyvalgt som revisor.
Pkt. 9 Enighed om at fortsætte med stafetten, som den er.
Forårstur til Frilandsmuseet, vi holder øje med gode muligheder for en forlænget weekend til en spændende by.
Som første dag i året, tage enkeltemner op og der arbejdes med dem. Vi havde lag, masker er et oplagt nyt emne. Bruge en aften og en efterfølgende lørdag til f.eks. portræt.
Villy forsøger, om vi kan komme rundt på hospitalet, teknik og lignende (holdvis) og udstille i hallen. Der kunne vi måske udstille andre emner. Hvad og hvordan med internationale udstillinger?!
Pkt. 10 Tak for god orden og god snak

Ingen kommentarer:

Send en kommentar